„Babuart húsvéti feliratkozás ”
elnevezésű nyereményjáték

 

Hivatalos játékszabály és adatvédelmi szabályzat

 

 

A játékban részt vevő személyek részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.

 

1. A játék szervezője:

 

„Babuart kabalafigura” nyereményjáték elnevezéssel a BabuArt – Contact Nkft. (székhelye: 5000 Szolnok, Tószegi út 43.Adószám: 21456891-2-16, Cégjegyzékszám: 16 09 010753), továbbiakban „Szervező”, nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója a Markweb Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. épület 3. emelet.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 2. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

 

A Játékban részt vehet minden

 

 • 18. életévét betöltött nagykorú, devizabelföldi, magyar állampolgárságú természetes személy

 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, valamint alkalmazottaik és azok a Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan személy, aki a regisztráció során nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet, és/vagy hatósági igazolvánnyal igazolható lakcímet ad meg.

 

3. A Játék időtartama:

 

A Játék időtartama: 2020. március 10. 17:00 - 2020. március 24. 23:59:00

 

A feliratkozásnak a fenti időpontban meg kell történnie

 

A Játék időtartamától eltérő időben történt feliratkozók a Játékban nem vehetnek részt.

 

Az ezen időszak előtt és után beérkezett feliratkozások a nyereményjáték sorsolásában nem vehetnek részt.

 

 

4. A Játékban való részvétel menete:

 

A Játékban részt venni kívánó, a 2. pontban meghatározott személy a következők szerint küldheti be Regisztrációját a Játékra.

 

A Játékban részt venni kívánó személy a „babuart.eu” weboldalon tud feliratkozni, hogy részt vehessen a játékban.

 • a Játékban részt venni kívánó személy a feliratkozásával önként megadja a személyes adatait

 

 -személyazonosító igazolványban szereplő családi- és utónév

- saját e-mail cím

-telefonszám

 

A hivatalos játékszabály és adatvédelmi szabályzat elfogadása a sikeres regisztráció előfeltétele.

 

Amennyiben a Játékban részt venni kívánó személy a fenti adatokat nem, vagy hiányosan tölti ki, a Játékban nem vesz részt.

 

A Játékra jelentkező személy opcionálisan megadhatja kifejezett hozzájárulását a BabuArt – Contact Nkft. (székhelye: 5000 Szolnok, Tószegi út 43) és a Markweb Kft.-nek, nevének és e-mail címének további felhasználásához hírlevél küldése céljából.

 

 

5. Sorsolás:

 

A sorsolásra 2020.03.25-én 16:00 -kor kerül sor.

 

A sorsoláson valamennyi, a harmadik pontban megadott időpontban beérkezett érvényes feliratkozásók vesznek részt

 

A nyertes neve a sorsolást és érvényesítést követően a !!!! oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja. Ezen felül a nyertest a megadott email címen levélben is értesítjük.

 

 

6. Nyeremény:

BabuArt Húsvéti csomag, mely a következő kézbábokat tartalmazza

 • Fehér nyuszi kézbáb

 • Csibe kézbáb

 • Virág kézbáb

 

7. Nyeremények átadása, ill. átvétele:

 

Lebonyolító a Játékosok közül a fent megadott időpontokban közjegyző hitelesítése mellett nyertes Játékosokat sorsol. A sorsolással és annak menetével, valamint eredményének kihirdetésével kapcsolatos jogszabályoknak való megfelelés és ezen tevékenységekből fakadó minden felelősség Lebonyolítót terheli. Lebonyolító a közjegyző költségét sem Játékosra, sem Szervezőre át nem hárítja.

 

Amennyiben a nyertes egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. a regisztráció során megadott személyes adatok nem igazolhatók igazolvánnyal) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre. Amennyiben a tartaléknyertes sem jogosult a nyereményre, az adott nyeremény nem sorsolható ki, az Szervező tulajdonában marad.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás regisztrációkat feltöltő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

 

A nyereményt az elkészítés után a Játékos személyesen vagy postai úton – személyazonossága igazolását követően – veheti át. Postázási cím egyeztetését és a kiszállítás feltételeit az info@babu.hu email címen, vagy a +3656521012 -es telefonszámon lehetséges.

 

Amennyiben a nyertes Játékos személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes Játékos személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A nyereményről készült képet,videót a "Szervező" felhasználhatja weboldalán, illetve Facebook oldalán kommunikációs célokra.

 

 

8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

 

A Szervező és a Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, a 4. pontban meghatározott adatokat kezeli

 

A beérkezett Regisztrációk alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző alvállalkozó cég (Markweb Kft., székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. épület 3. emelet) dolgozzák fel.

Jelen Játék adatkezelője a Szervező.

 

A Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

 

 • az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a Regisztráció beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,

 • adataik feldolgozását a Markweb Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. épület 3. emelet) végzi,

 • Szervező a nyertes Játékos nevét és e-mail címét nyilvánosságra hozhatja a babuart.eu  oldalon.

 

A személyes adatok kezelése a regisztráció beküldésével kezdődik és – a nyertes Játékosok, és a marketingcélú hozzájárulást megadók kivételével – a Játék végéig tart.

 

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását, valamint azok kezeléséről való tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok egyikén teheti meg: leiratkozás gomb megnyomásával vagy e-mail küldésével.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást követően haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül törli a Játékos személyes adatait.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése a Játékból való kizárását eredményezi.

 

A Játékos az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

 

A Szervező megbízásából Lebonyolító a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. Nyilvántartási szám: NAIH- 53813/2012.

 

9. Egyéb rendelkezések:

 

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

 

Egy Játékos csak egy nyereményt nyerhet.

 

Budapest, 2020.03.10

 • White YouTube Icon
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

Tel.: +36 20 458 4226

E-mail: info@babu.hu

5000 Szolnok

Tószegi út 43.

© 2017 BabuArt - Contact Nkft.